Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy iteratec GmbH

My, firma iteratec GmbH, jesteśmy przekonani o tym, że powinni Państwo sprawować kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i wyjątkowo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego też ściśle przestrzegamy przepisów dotyczących ochronnych danych osobowych. Dane osobowe gromadzone są na tej stronie internetowej tylko w niezbędnym z technicznego punktu widzenia zakresie. Poniższa polityka prywatności przedstawia Państwu w zarysie, w jaki sposób zapewniamy ochronę danych, które dane gromadzimy i w jakim celu, a także Państwa prawa odnośnie Państwa danych osobowych.

Jeżeli mają Państwo pytania co do ochrony danych, mogą się Państwo w każdej chwili do nas zwrócić.

Zmiany, których dokonamy w przyszłości w „Polityce prywatności firmy iteratec GmbH” zostaną opublikowane na niniejszej stronie.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 21.05.2018.

Odpowiedzialny organ

Firma: iteratec GmbH
Ulica, nr: St.-Martin-Str. 114
Kod pocztowy, miejscowość: 81669 München
Numer w rejestrze handlowym: HRB 113519

Zarząd: Klaus Eberhardt, Mark Goerke, Michael Schulz

Numer telefonu: +49 89 61 45 51 0
E-mail: info@iteratec.com

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Imię i nazwisko: Elke Hiendl
E-Mail: ochrona.danych@iteratec.com

1. Zasadnicze informacje w zakresie przetwarzania danych oraz podstawa prawna

1.1. Niniejsza polityka prywatności objaśnia Państwu rodzaj, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych w ramach naszej strony internetowej, jej funkcji, a także treści (określanych dalej łącznie jako „strona internetowa”). Polityka prywatności obowiązuje niezależnie od używanych domen, systemów, platform oraz urządzeń (np. komputerów stacjonarnych lub urządzeń mobilnych), na których wyświetlana jest oferta online.

1.2. Używane sformułowania, jak np. „dane osobowe” lub ich „przetwarzanie” odwołują się do definicji art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

1.3. Do danych osobowych użytkowników, które są przetwarzane w ramach oferty online należą dane dotyczące użytkowania (rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, adres URL strony, która została wcześniej odwiedzona, adres IP komputera z którego ma miejsce dostęp i godzina zapytania) oraz dane dotyczące treści (np. dane wpisane do formularza zgłoszeniowego).

1.4. Określenie „użytkownik” dotyczy wszystkich kategorii osób, które są objęte przetwarzaniem danych. Zaliczamy do nich naszych partnerów biznesowych, klientów, interesantów oraz pozostałe osoby, które zapoznały się z naszą ofertą online. Użyte sformułowania, jak np. „użytkownik”, należy rozumieć w sposób neutralny płciowo.

1.5. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko z poszanowaniem właściwych regulacji w zakresie ochrony danych. Oznacza to, że dane użytkowników przetwarzane są jedynie w przypadku, gdy jest na to ustawowa zgoda, w szczególności zaś wtedy, gdy ich przetwarzanie jest ustawowo nakazane, za zgodą użytkowników, a także na podstawie naszego uzasadnionego interesu (tj. interesu w zakresie analizy, optymalizacji oraz opłacalności i bezpieczeństwa naszej oferty online, w świetle art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności w zakresie pomiaru zasięgu, tworzenia profili na cele reklamowe i marketingowe oraz gromadzenia danych dostępu oraz stosowania usług osób trzecich).

1.6. Pragniemy podkreślić, że podstawę prawną stanowi pozwolenie na przetwarzanie w celu wykonania naszych usług oraz realizacji środków umownych, dla celów przetwarzania w zakresie wywiązania się ze zobowiązań prawnych, lub przetwarzanie w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO). 

1.7. Z jakich źródeł i danych korzystamy? Przetwarzamy dane osobowe klientów, dostawców, interesantów, kandydatów oraz pracowników. Dane te przetwarzamy w ramach stosunków biznesowych, procesów rekrutacyjnych lub stosunku pracy. Poza tym wykorzystujemy dane z publicznie dostępnych źródeł, których przetwarzanie jest dopuszczalne. Podstawę prawną stanowi wypełnienie obowiązków umownych (przedwstępnych), uzasadniony interes, przepis prawny albo zezwolenie samych zainteresowanych osób.

2. Środki bezpieczeństwa

2.1. Stosujemy organizacyjne, umowne oraz techniczne środki bezpieczeństwa – odpowiadające stanowi techniki – w celu zapewnienia, że przepisy oraz ustawy w zakresie ochrony danych są przestrzegane. W ten sposób chronimy dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem do nich osób nieuprawnionych. 

2.2. Do środków bezpieczeństwa należy w szczególności zaszyfrowana transmisja danych między Państwa przeglądarką a naszym serwerem. 

Odkryli Państwo u nas jakąś lukę bezpieczeństwa? Proszę napisać do nas adres security@iteratec.com. Odezwiemy się do Państwa tak szybko jak to tylko możliwe. W celu podjęcia zaszyfrowanego kontaktu mogą Państwo wykorzystać równie nasz certyfikat.

3. Przekazywanie danych osobom trzecim oraz innym usługodawcom

3.1. Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się tylko i wyłącznie w ramach obowiązujących regulacji prawnych. Przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim tylko wtedy, gdy np. jest to konieczne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy lub na podstawie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie ekonomicznego i efektywnego funkcjonowania naszego zakładu.

3.2. O ile korzystamy z usług podwykonawców w celu realizacji naszych świadczeń, podejmujemy stosowne kroki prawne, techniczne i organizacyjne, żeby zapewnić ochronę danych osobowych, zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi.

3.3. O ile w ramach niniejszej polityki prywatności stosowane są treści, narzędzia lub pozostałe środki innych usługodawców (zwanych dalej łącznie „innymi usługodawcami”), przekazywane są one tylko i wyłącznie do krajów mających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, na terenie których obowiązuje RODO.

4. Proces rekrutacyjny online

4.1. Zarządzanie aplikacjami: w celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej rekrutacji nowych pracowników, do naszego internetowego formularza aplikacyjnego oraz zarządzania aplikacjami wykorzystujemy platformę dostawcy usług, firmy Talention (TFI GmbH, Delphiplatz 1, 42119 Wuppertal). W tym celu zawarliśmy z dostawcą usług umowę o przetwarzanie zleceń, w której zobowiązuje się on do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych oraz do przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i tylko w odpowiednim celu. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem https://www.iteratec.pl/polityka-prywatnosci-talention/.

4.2. W przypadku danych aplikantów dostarczanych do nas (pocztą, e-mailem lub przez Internet), przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą traktowane jako poufne zgodnie z przepisami prawa. Po zakończeniu procedury aplikacyjnej Państwa dane zostaną usunięte, chyba że zgodzą się Państwo na ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu. Usunięcie następuje po upływie czterech miesięcy (ze względu na przestrzeganie terminów składania ewentualnych pozwów sądowych zgodnie z federalną ustawą o równym traktowaniu - AGG).

4.3. iteraBot

Pod adresem https://karriere.iteratec.deoferujemy w ramach wsparcia pomoc chatbota (zwanego dalej „iteraBot”). Jego celem jest udzielenie kandydatom wcześniejszej odpowiedzi na pytania dotyczące przedsiębiorstwa i procesu rekrutacyjnego. 

Korzystanie z iteraBota odbywa się bez gromadzenia danych osobowych, w sposób anonimowy, bez danych logowania czy też podawania innych danych, które można przyporządkować do konkretnych osób, chyba że dane takie zostały dobrowolnie podane przez użytkownika. 

Nie uzyskujemy od osób małoletnich w sposób świadomy żadnych danych. Nie dochodzi też do żadnego profilowania. Z powodu anonimowego korzystania z iteraBota prośby o udzielenie informacji, a także sprzeciwy wzgl. usunięcie danych nie mogą zostać zrealizowane. 

Wszystkie dane, które objęte są polami tekstowymi, zostają zapisane na wewnętrznym serwerze, do którego dostęp mają jedynie uprawnieni pracownicy iteratec. Treści te zapisywane są w celu oceny protokołów przebiegu konwersacji z chatbotem. Nie są one kasowane po upływie określonego czasu, ponieważ służą jako część zbioru danych służącego do uczenia maszynowego.

Niemożliwe jest odtworzenie odniesienia do konkretnej osoby, chyba że użytkownik dobrowolnie poda takie dane, dzięki którym wystąpi możliwość takiego powiązania.

Poza tym aplikacja iteraBot korzysta z usługi Microsoft Cognitive Services (https://eu.luis.ai/) jako części przetwarzania danych wyjściowych w celu sformułowania stosownych danych wyjściowych. Przy czym dane wprowadzone przez użytkownika przesyłane są w niezmienionej formie do wspomnianej wyżej usługi firmy Microsoft. Dane te mogą być wykorzystywane przez Microsoft do polepszania usług. Oprócz tego korzystamy z usług Bot Connector Service oraz Bot State Service (https://dev.botframework.com/) firmy Microsoft do zarządzania połączeniem między aplikacją a użytkownikiem. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement oraz https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/cognitive-services-terms/.

W każdej chwili korzystania z aplikacji użytkownik prowadzi interakcję z aplikacją – chat nigdy nie jest przejmowany przez osoby.

4.4 init(U)

Gromadzenie danych na temat kandydatów przy pomocy aplikacji na cele procesów rekrutacyjnych

Za pomocą aplikacji mogą być gromadzone dane interesantów w celu zainicjowania postępowania rekrutacyjnego:

Należą do nich imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, zdjęcie, samoocena kompetencji technicznych i ewentualne dokumenty rekrutacyjne. 

Dane te są 

  1. zapisywane w wewnętrznym systemie i dostępne są tylko dla uprawnionego kręgu osób, 

  2. przekazywane do systemu, naszego usługodawcy Talention, zarządzania kandydatami biorącymi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie dane zostają skasowane po upływie czterech miesięcy, chyba że interesant wyraźnie wyrazi zgodę na ich przechowywanie przez dłuższy czas w celu późniejszego nawiązania kontaktu. W takim wypadku dane te są przechowywane przez rok, a następnie kasowane.

iteratec.pl/polityka-prywatności-talention

5. Ciasteczka

5.1. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, z których korzystają strony internetowe w celu bardziej efektywnego kształtowania doświadczeń użytkowników. Zgodnie z prawem możemy przechowywać ciasteczka na Państwa urządzeniu, jeżeli jest to konieczne dla działania tej strony. Dla wszystkich innych typów ciasteczek potrzebna jest nam Państwa zgoda. Strony internetowe iteratec korzystają z różnych typów ciasteczek. Niektóre ciasteczka umieszczane są przez strony trzecie, które pojawiają się na naszych stronach internetowych.

5.2. Jak można odrzucić ciasteczka albo je skasować?

W większości przeglądarek internetowych znajdą Państwo informacje na ten temat w zakładce „pomoc” znajdującej się w menu, w jaki sposób można zapobiec dopuszczaniu ciasteczek przez przeglądarkę, przy pomocy jakich ustawień przeglądarka będzie informować Państwa o umiejscowieniu nowego ciasteczka i w jaki sposób generalnie zapobiec używaniu ciasteczek. Proszę jednak uwzględnić przy tym to, że niektóre funkcje strony internetowej będą mogły być niedostępne, gdy deaktywują Państwo ciasteczka. 

Więcej informacji na temat skasowania lub zablokowania ciasteczek znajdą Państwo pod adresem: www.meine-cookies.org.

5.3. Jakie są rodzaje ciasteczek?

Ciasteczka niezbędne 

Ciasteczka niezbędne pomagają sprawić, żeby strona stała się użyteczna. Robią to w taki sposób, że umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, jak np. nawigowanie po stronie czy dostęp do bezpiecznych obszarów strony. Strona nie może działać bez tych ciasteczek.

Ciasteczka funkcyjne

Ciasteczka te nie są niezbędne, ale zwiększają „użyteczność” strony internetowej. Na przykład raz podana lokalizacja danego użytkownika zostaje zapisana, żeby podczas kolejnej wizyty na stronie wyświetlić od razu tę lokalizację dla danego użytkownika. Również raz wpisane dane formularzowe, rozmiar i rodzaj czcionki itp. Mogą zastać zapisane.

Ciasteczka statystyczne 

Ciasteczka statystyczne pomagają posiadaczom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób zachodzi interakcja między odwiedzającymi a stroną internetową. Odbywa się to przez anonimowe zbieranie i przesyłanie informacji.

Ciasteczka marketingowe 

Ciasteczka marketingowe są używane w celu towarzyszenia użytkownikom na stronie internetowej. Dzieje się tak, żeby wyświetlać komunikaty, które są relewantne i przemawiają do konkretnego użytkownika. Z tego powodu są one również wartościowsze dla wydawcy oraz reklamujących się stron trzecich.

5.4. Z jakich ciasteczek korzysta iteratec na swoich stronach internetowych?

Następujące zestawienie obowiązuje dla domen: iteratec.at, iteratec.com, iteratec.pl, iteraplan.de, openspeedmonitor.de, openspeedmonitor.com, openspeedmonitor.org, securecodebox.io oraz malsato.com, a także dla wszystkich poddomen.

Ciasteczka niezbędne 

Usługodawca

Nazwa

Cel

Ważność

iteratec

cookieconsent_dismissed

Zapisuje status wyrażenia zgody użytkownika na ciasteczka w aktualnej domenie.

1 rok

iteratec

ga_disable

Zapisanie wyboru, że nie życzą sobie Państwo stosowania ciasteczek Google Analytics.

stałe

Ciasteczka statystyczne 

Usługodawca

Nazwa

Cel

Ważność

iteratec

_ga

google analytics: To ciasteczko używane jest przez bibliotekę „analytics.js” w celu uzyskania jednoznacznego przypisania identyfikatora (client ID). Chodzi tu o losowo wygenerowany numer. Po wygenerowaniu ciasteczka otrzymuje ono każdą wiadomość, którą wysłano do Google Analytics. Sama Google Analytics wykorzystuje ten identyfikator (ID) do zarządzana użytkownikami, sesjami oraz kampaniami.

2 lata

iteratec

_gid

google analytics: Rejestruje jednoznaczny ID, który wykorzystywany jest do generowania danych statystycznych na temat tego, jak użytkownik wykorzystuje stronę internetową (adres IP jest zanonimizowany).

1 dzień

iteratec

_gat

google analytics: Rejestruje jednoznaczny ID, który wykorzystywany jest do generowania danych statystycznych na temat tego, jak użytkownik wykorzystuje stronę internetową (adres IP jest zanonimizowany).

10 minut

Ciasteczka marketingowe 

Oferent

Nazwa

Cel

Ważność

youtube.com

YSC

Rejestruje jednoznaczny ID w celu zarejestrowania statystyk wideo na YouTube, które widział użytkownik.

sesja

youtube.com

PREF

Rejestruje jednoznaczny ID, z którego korzysta Google, w celu zarejestrowania statystyk dotyczących tego, jak użytkownik korzysta z wideo YouTube na różnych stronach.

2 lata

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Usiłuje oszacować przepustowość łącza użytkownika na stronach ze zintegrowanymi filmami wideo na YouTube.

8 miesięcy

doubleclick.net

IDE

Używane przez Google DoubleClick w celu zarejestrowania i przekazania działań użytkownika na stronie internetowej po wyświetleniu treści usługodawcy lub po kliknięciu na nie. Służy to mierzeniu skuteczności reklamy oraz wyświetlaniu celowych reklam dla użytkownika.

2 lata

doubleclick.net

test_cookie

Używane przez Google DoubleClick w celu sprawdzenia czy przeglądarka użytkownika wspiera ciasteczka.

15 minut

iteratec

Następujące zestawienie obowiązuje dla domen: iteratec.at, iteratec.com oraz iteratec.pl i wszystkich poddomen.

Ciasteczka funkcyjne

Usługodawca

Nazwa

Cel

Ważność

iteratec

tx_pwcomments_ahash

TYPO3: Autor każdego komentarza na blogu otrzymuje tzw. AuthorIdent (identyfikator autora), który jest zapisywany w komentarzach i działaniach. Jeżeli użytkownik jest zalogowany, otrzymuje ID użytkownika front-end. W innym przypadku zawiera tylko losowo wygenerowany ciąg znaków. Dla niezalogowanych użytkowników ten ciąg znaków zapisywany jest jako ciasteczko z kluczem tx_pwcomments_ahash.

1 rok

iteratec

fe_typo_user

TYPO3: ciasteczko sesyjne front-end

sesja

Ciasteczka statystyczne 

Usługodawca

Nazwa

Cel

Ważność

Talention/iteratec

_tmss

Zanonimizowany znacznik identyfikacyjny sesji w celu ustalenia liczby odwiedzin wzgl. rozróżnienia powracających użytkowników od nowych.

1 godzina

Talention/iteratec

_tmsu

Zanonimizowany znacznik identyfikacyjny użytkownika w celu rozróżnienia od siebie użytkowników.

1 rok aktualizuje się z każdym wyświetleniem strony

Talention/iteratec

_tmsx

Adnotacja ładującej się strony sesji oraz HTTP referer na potrzeby analizy efektywności środków oraz kanałów reklamowych.

1 godzina

iteratec

_utma

google analytics: Niniejszej ciasteczka zawiera informacje na temat tego, kiedy użytkownik był po raz pierwszy na stronie, jak często ją odwiedzał i kiedy wyświetlił ją po raz ostatni.

nieograniczony

iteratec

_utmb

google analytics: Niniejsze ciasteczko zawiera znacznik czasu, kiedy użytkownik wyświetlił stronę. Razem z __utmc ciasteczko to może udzielić informacji o tym, ile czasu użytkownik spędził na stronie.

sesja

iteratec

_utmc

google analytics: Niniejsze ciasteczko zawiera znacznik czasu, kiedy użytkownik opuścił stronę. Razem z __utmb ciasteczko to może udzielić informacji o tym, ile czasu użytkownik spędził na stronie.

30 minut

iteratec

_utmt

google analytics: Pokazuje, które typy zapytań zostały złożone. (Może to być event, transaction, item lub custom variable. Jeżeli nie podano żadnej informacji chodzi o zwykły pageview.)

6 miesięcy

iteratec

_utmz

google analytics: Niniejsze ciasteczko zawiera informacje na temat tego skąd przybył odwiedzający zanim wyświetlił stronę. Mogą być w nim np. zapisane informacje na temat wyszukiwarek i wyszukiwanych w nich pojęć lub dane geograficzne adresu IP z którego wyświetlana jest strona. 

6 miesięcy 

iteraplan

Następujące zestawienie obowiązuje dla domen: iteraplan.de i wszystkich poddomen.

Ciasteczka niezbędne 

Usługodawca

Nazwa

Cel

Ważność

iteraplan

wordfence_verifiedHuman

WordPress: Niniejsze ciasteczko tworzone jest przez Wordfence będące narzędziem bezpieczeństwa dla instalacji WordPressa. Ciasteczko to jest używane w celu weryfikacji, że z dostępu do strony korzysta człowiek a nie bot.

1 dzień

Ciasteczka funkcyjne

Usługodawca

Nazwa

Cel

Ważność

iteraplan

PHPSESSID

Ciasteczko to zapisuje Państwa aktualną sesję w związku z aplikacjami PHP i w ten sposób gwarantuje, że wszystkie funkcje strony, które bazują na języku programowania PHP, mogą być w pełni wyświetlane.

sesja

iteraplan

JSESSIONID

Niniejsze ciasteczko zapisuje ID sesji, który łączy w pakiety przynależne do siebie zapytania skierowane do serwera i przyporządkowuje je do jednej sesji.

sesja

iteraplan

BIGipServervbsaas-web_POOL

vbulletin (forum): Cel jest ustalany z usługodawcą.

 

iteraplan

PHPSESSID

vbulletin (forum): Niniejsze ciasteczko zapisuje Państwa aktualną sesję w związku z aplikacjami PHP i w ten sposób gwarantuje, że wszystkie funkcje strony, które bazują na języku programowania PHP, mogą być w pełni wyświetlane.

sesja

iteraplan

lastactivity

vbulletin (forum): Znacznik czasu ostatniej aktywności na forum.

1 rok

iteraplan

lastvisit

vbulletin (forum): Znacznik czasu ostatnich odwiedzin na forum.

1 rok

iteraplan

np_notices_displayed

vbulletin (forum): Zapisuje wszystkie wiadomości pop-up, które zostały już wyświetlone użytkownikowi.

sesja

iteraplan

sessionhash

vbulletin (forum): Losowo wygenerowany identyfikator sesji, który stosowany jest w celu połączenia sesji przeglądarki użytkownika z danymi sesji zapisanymi w bazie danych.

sesja

iteraplan

password

vbulletin (forum): Zapisuje zaszyfrowaną wersję hasła, które posłużyło do autentyfikacji użytkownika. Jeżeli hasło zostanie np. zmienione na innym komputerze, użytkownik zostanie zmuszony do ponownego zalogowania się.

1 rok

iteraplan

userid

vbulletin (forum): Zapisuje ID użytkownika, który się zalogował.

1 rok

iteraplan

languageid

vbulletin (Forum): Zapisuje preferencje językowe użytkownika.

1 rok

Ciasteczka statystyczne 

Usługodawca

Nazwa

Cel

Ważność

iteraplan

wfvt_

WordPress: Ciasteczko wfvt_ służy do analizy zachowania użytkownika na naszej stronie w celu polepszenia naszej oferty.

30 minut

openspeedmonitor

Następujące zestawienie obowiązuje dla domen: openspeedmonitor.de, openspeedmonitor.com i openspeedmonitor.org oraz wszystkich poddomen.

Ciasteczka funkcyjne

demo.openspeedmonior.org

JSESSIONID

JSESSIONID jest ciasteczkiem związanym z sesją platformy wykorzystywany przez strony korzystające z technologii JavaServer Pages (JSP). 

sesja

securecodebox

Następujące zestawienie obowiązuje dla domen: securecodebox.io oraz wszystkich poddomen.

Ciasteczka funkcyjne

Usługodawca

Nazwa

Cel

Upływ

securecodebox.us16.list-manage.com

_AVESTA_ENVIRONMENT

Używamy MailChimp do zarządzania wszystkimi abonamentami dla naszych list mailingowych oraz w celu administrowania powstawaniem e-maili i ich wysyłką do abonentów tych list. MailChimp korzysta z ciasteczka sesyjnego w celu śledzenia użytkowników podczas logowania, gdy przekazuję informacje za pomocą naszego formularza zgłoszeniowego. 

sesja

malsato

Następujące zestawienie obowiązuje dla domen: malsato.com, donau-plate.at i donau-plate.com oraz wszystkich poddomen.

Ciasteczka funkcyjne

Usługodawca

Nazwa

Cel

Upływ

malsato.com

malsato_location

Serwis Malsato.com jest dostępny w różnych lokalizacjach, ale użytkownicy są przeważnie zainteresowani ofertą w jednej konkretnej lokalizacji. Ciasteczko malsato_location zapisuje preferencje użytkownika co do lokalizacji, jeżeli użytkownik wybierze lokalizację podczas pierwszego wyświetlenia strony. Później użytkownikowi automatycznie wyświetla się oferta wybranej lokalizacji.

 

6. Google Analytics

6.1. Z uwagi na nasz uzasadniony interes (tj. interes w zakresie analizy, optymalizacji oraz opłacalności naszej oferty online, w świetle art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy w Google Analytics będącego narzędziem służącym do analizy serwisów internetowych Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje ciasteczka. Generowane przez ciasteczko informacje dotyczące korzystania z oferty online przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. 

6.2. Google posiada certyfikację w ramach porozumienia „Privacy Shield“ i dzięki temu daje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

6.3. Google będzie wykorzystywał te informacje na nasze zlecenie w celu analizy korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, w celu zestawienia raportów dotyczących aktywności w obrębie naszej oferty online oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online oraz z internetu. Na podstawie przetwarzanych danych mogą zostać stworzone profile użytkowników pod pseudonimem. 

6.4. Wykorzystujemy Google Analytics wyłącznie przy włączonej anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które podpisały porozumienie w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełen adres IP i tam skracany. 

6.5. Adres IP przesyłany z przeglądarki użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zablokować zapisywanie ciasteczek za pomocą odpowiednich ustawień swojego oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą ponadto zapobiec ściąganiu danych tworzonych przez ciasteczka i dotyczących ich korzystania z oferty online do Google jak i przetwarzaniu tych danych przez Google – jest to możliwe dzięki pobraniu i zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki znajdującej się pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

6.6. Mają Państwo również możliwość zapobiec zbieraniu Państwa danych przez Google Analytics poprzez klinknięcie na poniższy link. Po kliknięciu zostanie utworzone ciasteczko Opt-Out, które będzie zapobiegało zbieraniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: 

Deaktywuj Google Analytics

6.7. Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień oraz sprzeciwu znajduje się na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners(„Wykorzystywanie danych przez Google podczas Państwa korzystania ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych w celach reklamowych“), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google w celu wyświetlania Państwu reklam“).

6.8. Korzystamy z Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie, dzięki któremu marketerzy mogą poprzez interfejs zarządzać tagami stron internetowych. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną pozbawioną ciasteczek i nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie to odpowiada za uruchomienie innych tagów, które ewentualnie mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie sięga po te dane. Jeśli na poziomie domeny lub ciasteczek została dokonana dezaktywacja, wówczas działa ona również w przypadku tagów śledzących, które zostały wprowadzone wraz z Google Tag Managerem. https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

7. Usługi innych usługodawców

iteratec oferuje w ramach swojej oferty online możliwość śledzenia ofert iteratec w mediach społecznościowych za pomocą tzw. przycisku „obserwuj“. Ponadto inni usługodawcy udostępniają mapy online i video. Poniżej znajdują się objaśnienia do poszczególnych serwisów. 

7.1. Twitter: W ramach naszej oferty online mogą zostać włączone funkcje usługi Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez korzystanie z Twittera i funkcji “obserwuj” odwiedzane przez Państwa strony zostają powiązane z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Wówczas do Twittera przesyłane są także dane. Pragniemy zaznaczyć, że jako usługodawca stron nie otrzymujemy informacji dotyczących treści przekazywanych danych jak i wykorzystywania ich przez Twittera. Polityka prywatności Twittera znajduje się pod linkiem http://twitter.com/privacy. Mogą Państwo zmienić swoje ustawienia w zakresie ochrony danych w Twitterze w ustawieniach konta pod linkiemhttp://twitter.com/account/settings.

7.2. Facebook: Na naszych stronach zintegrowany jest przycisk „obserwuj” sieci społecznościowej Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). 

Podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach za pomocą tego przycisku tworzone jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzymuje informację, że odwiedziliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Pragniemy zaznaczyć, że jako usługodawca stron nie otrzymujemy informacji dotyczących treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności Facebooka pod linkiem http://de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook przyporządkował Państwa odwiedziny na naszych stronach do Państwa konta użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się ze swojego konta użytkownika na Facebooku. 

7.3. XING: Korzystamy z funkcji sieci XING. Usługodawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Podczas każdego wejścia na jedną z naszych stron, która zawiera funkcje Xing, nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. Według naszej wiedzy dane osobowe nie są tu zapisywane. Zwłaszcza nie są zapisywane adresy IP a zachowanie użytkownika nie podlega analizie. Polityka prywatności: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

7.4. LinkedIn: Nasza oferta online korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Usługodawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas każdego wejścia na jedną z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o Państwa odwiedzinach na naszych stronach z Państwa adresu IP. Jeśli klikną Państwo na przycisk „poleć” na LinkedIn i są zalogowani na swoim koncie na LinkedIn, serwis ten ma możliwość przyporządkowania Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej do Państwa i Państwa konta użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako usługodawca stron nie otrzymujemy informacji o treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywaniu przez LinkedIn. Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

7.5. Kununu: operatorem jest kununu GmbH, Fischhof 3 Top 7, A - 1010 Wiedeń. Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Kununu po kliknięciu przycisku. Nie mamy wpływu na dane pobierane potem przez Kununu. Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Kununu jak i Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności znajdują się w informacjach dotyczących ochrony danych Kununu: http://www.kununu.com/info/datenschutz

7.6. YouTube: zamieszczone video platformy “YouTube” usługodawcy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/- opt-out: https://www.google.com/settings/ads/. Jeśli klikną Państwo na link do video, wówczas umożliwiamy Państwu jedynie połączenie z serwisem YouTube. 

7.7. Google Maps: Mapy serwisu „Google Maps“ usługodawcy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/- opt-out: https://www.google.com/settings/ads/

7.8. Mailchimp

W zakresie naszych ofert online iteraplan.de oraz securecodebox.de istnieje możliwość zapisania się do newslettera. 

Informacje dotyczące newslettera iteraplan und securecodebox oraz zgody

Za pomocą poniższych wskazówek pragniemy poinformować Państwa o treściach naszego newslettera jak i procedurze zgłoszenia, wysyłki i analizy statystycznej jak również o Państwa prawach do wyrażenia sprzeciwu. 

Zostając subskrybentem naszego newslettera wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie oraz opisywaną procedurę. 

Treść newslettera

Przesyłamy newslettera, wiadomości e-mail oraz inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje reklamowe (zwane poniżej „newsletterem”) tylko za zgodą odbiorcy lub na mocy ustawy. Jeśli w ramach zgłoszenia do newslettera jego treści są przekształcone w konkretny sposób, wówczas są miarodajne dla wyrażenia zgody przez użytkowników. 

Double-Opt-In oraz protokołowanie

Zgłoszenie do naszego newslettera odbywa się w toku tzw. procedury Double-Opt-In. Oznacza to, że po zgłoszeniu otrzymują Państwo e-maila, w którym proszeni są Państwo o potwierdzenie swojego zgłoszenia. To potwierdzenie jest niezbędne, aby nikt nie mógł złożyć zgłoszenia przy pomocy obcego adresu e-mail. Zgłoszenia do newslettera są protokołowane w celu wykazania, że proces zgłoszenia odbył się zgodnie z wymogami prawnymi. Do tego należy zapisywanie zarówno momentu zgłoszenia i potwierdzenia jak również adresu IP. Protokołowane są także zmiany Państwa danych zapisanych na MailChimp.

Korzystanie z usług wysyłkowych „MailChimp“

Wysyłanie newslettera odbywa się za pomocą „MailChimp”, platformy służącej przesyłaniu newsletterów amerykańskiego usługodawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Adresy e-mailowe naszych odbiorców newslettera jak również inne dane opisane w tych wskazówkach są zapisywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje w celu przesyłki oraz analizy newslettera na nasze zlecenie. Ponadto MailChimp może według własnych informacji wykorzystywać te dane w celu optymalizacji lub ulepszenia swoich usług, na przykład w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach ekonomicznych by móc określić, z których krajów pochodzą odbiorcy. MailChimp nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera w celu adresowania do nich wiadomości lub przekazywania ich osobom trzecim. Ufamy wiarygodności oraz bezpieczeństwu IT oraz danych po stronie MailChimp. MailChimp posiada certyfikację w ramach porozumienia „US-EU Privacy Shield“ i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych UE w zakresie danych osobowych. Ponadto zawarliśmy z MailChimp umowę w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Chodzi tutaj o umowę, w której MailChimp zobowiązuje się do ochrony danych naszych użytkowników, przetwarzania ich zgodnie z jej postanowieniami w zakresie danych osobowych na nasze zlecenie a zwłaszcza do nieprzekazywania ich osobom trzecim. O postanowieniach w zakresie ochrony danych osobowych MailChimp mogą Państwo przeczytać tutaj.

Dane zgłoszenia

W celu zgłoszenia do newslettera wystarczające będzie podanie przez Państwa adresu e-mail. Opcjonalnie prosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska. Te dane służą jedynie do personalizacji newslettera. Ponadto prosimy Państwa także o opcjonalne podanie Państwa daty urodzenia, płci oraz branży. Te informacje wykorzystujemy jedynie w celu dopasowania treści newslettera do zainteresowań naszych czytelników. 

Gromadzenie i analizy statystyczne

Newslettery zawierają tzw. „web-beacon“ czyli plik wielkości piksela, który podczas otwierania newslettera jest pobierany z serwera MailChimp. W ramach tego pobierania najpierw gromadzone są informacje techniczne takie jak informacje dotyczące przeglądarki oraz Państwa systemu jak również Państwa adres IP oraz moment pobierania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania serwisu na podstawie danych technicznych lub grup docelowych oraz zachowań czytelniczych na podstawie miejsc pobierania (które są określane za pomocą adresu IP) lub godzin dostępu. Do gromadzenia dla celi statystycznych należy także stwierdzenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki zostają kliknięte. Te informacje mogą wprawdzie z przyczyn technicznych zostać przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera. Naszym celem jak również celem MailChimp nie jest obserwacja poszczególnych użytkowników. Analizy służą raczej do rozpoznania zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i dopasowania naszych treści do nich lub przesyłania różnych treści odpowiednio do zainteresowań naszych użytkowników. 

Uruchamianie online oraz zarządzanie danymi

Zdarzają się przypadki, w których kierujemy odbiorców newslettera na strony MailChimp. Na przykład nasze newslettery zawierają link, dzięki któremu odbiorcy newslettera mogą uruchomić newslettery online (przykładowo w razie problemów z wyświetlaniem w programie do poczty e-mail). Ponadto odbiorcy newslettera mogą w późniejszym terminie skorygować swoje dane takie jak adres e-mail. Tak samo polityka prywatności MailChimp jest dostępna jedynie na ich stronie. W związku z tym pragniemy zaznaczyć, że na stronach MailChimp wykorzystywane są ciasteczka i tym samym MailChimp, jego partnerzy oraz zatrudnieni usługodawcy (na przykład Google Analytics) przetwarzają dane osobowe. Nie mamy wpływu na to gromadzenie danych. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności MailChimp. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwości sprzeciwu w zakresie gromadzenia danych w celach reklamowych na stronach http://www.youronlinechoices.com/(dla Obszaru Europejskiego).

Wypowiedzenie/sprzeciw

Mogą Państwo w każdej chwili wypowiedzieć otrzymywanie newslettera, to znaczy wycofać udzielone przez siebie zgody. Link do wypowiedzenia newslettera znajdą Państwo na końcu każdego newslettera. Po wypowiedzeniu Państwa dane wraz z adresem e-mail są usuwane. Adres e-mailowy jest zapisywany na zablokowanej liście i używany wyłącznie w celu zagwarantowania, że nie będziemy wysyłać dalszych e-maili na Państwa adres e-mailowy.

Podstawy prawne ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z wytycznymi obowiązującego od 25. maja 2018 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy Państwa, że zgody na wysyłkę adresów e-mailowych pozyskiwane są na podstawie art. 6 ust. 1

lit. a, 7 RODO jak i § 7 ust. 2 nr 3, względnie ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Skorzystanie z usług serwisu wysyłkowego MailChimp, prowadzenie gromadzenia i analiz statystycznych jak i protokołowanie procedury zgłoszeń odbywają się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz interes dotyczy wykorzystania przyjaznego dla użytkownika jak i bezpiecznego systemu newslettera, służącego zarówno naszym interesom handlowym jak również oczekiwaniom użytkowników. Ponadto pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z wytycznymi ustawowymi według art. 21 RODO w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Sprzeciw może dotyczyć zwłaszcza przetwarzania dla celów reklamy bezpośredniej. 

8. Prawa użytkowników

8.1. Prawo do informacji: użytkownicy mają prawo do uzyskania na swój wniosek bezpłatnej informacji dotyczącej danych osobowych, które na ich temat zgromadziliśmy.

8.2. Prawo do korekty: Dodatkowo użytkownicy mają prawo do korekty nieprawidłowych informacji, ograniczenia przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych, jeśli to zasadne, dochodzenia swoich praw w zakresie przenoszenia danych, a w razie przypuszczenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem użytkownicy mają prawo złożyć skargę w odpowiednim organie nadzorującym. 

8.3. Użytkownicy mogą także wycofać swoje zgody, zasadniczo w odniesieniu do przyszłości. Sprzeciw należy kierować do pełnomocnika do spraw ochrony danych.

9. Usuwanie danych

Zapisane u nas dane są usuwane kiedy tylko przestają być niezbędne pod kątem przeznaczonych przez siebie celi i nie koliduje to z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania. Jeśli dane użytkowników nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych i ustawowo dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostaje ograniczone. Oznacza to, że dane zostają zablokowane i nie są przetwarzane w innym celu. Dotyczy to np. danych użytkowników, które muszą być przechowywane z przyczyn handlowych lub prawnopodatkowych.

10. Prawo do sprzeciwu

Użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych zgodnie z wytycznymi ustawowymi. Sprzeciw może dotyczyć zwłaszcza przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej. Sprzeciw należy kierować do odpowiedzialnego organu.

11. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian polityki prywatności w celu dopasowania ich do zmienionej sytuacji prawnej lub w przypadku zmian usług jak i przetwarzania danych. Ta zasada obowiązuje jednak wyłącznie w odniesieniu do oświadczeń w zakresie przetwarzania danych. Jeśli wymagane są zgody użytkowników lub elementy polityki prywatności zawierają regulacje dotyczące stosunku umownego z użytkownikami, zmiany wprowadzane są wyłącznie za zgodą użytkowników. 

Użytkownicy są proszeni o regularne zasięganie informacji w zakresie treści polityki prywatności. 

Monachium, 
21.05.2018 Zarząd