Polityka prywatności Talention

Polityka prywatności firmy iteratec GmbH

Wzór Oświadczenia o ochronie danych osobowych do uzgodnienia z Państwa pełnomocnikiem ds. ochrony danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla strony „Kariera”
karriere.iteratec.de i iteratec.pl/Kariera

iteratec GmbH
St.-Martin-Straße 114

81669 Monachium
Niemcy

Telefon: +49 89 614551 0
Adres e-mail: info@Do not spamiteratec.com

(dalej Dostawca usług lub Osoba odpowiedzialna)

Członkowie zarządu: Klaus Eberhardt, Mark Goerke, Michael Schulz

Adres e-mail zarządu spółki: info@Do not spamiteratec.com

(Adres jak Osoba odpowiedzialna)

Pełnomocnik ds. ochrony danych:

Adres e-mail pełnomocnika ds. ochrony danych: ochrona.danych@Do not spamiteratec.com

(Adres jak Osoba odpowiedzialna)

Strona internetowa: karriere.iteratec.de i iteratec.pl/Kariera

Dostawca usług jest osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowych przepisów o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych postanowień o ochronie danych.

W poniższym oświadczeniu informujemy Państwa o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych w związku z odwiedzinami na stronie internetowej oraz o możliwości dalszego wykorzystania treści i usług.

Podsumowanie

Dostawca usług przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe (dalej zwane ogólnie „przetwarzaniem”) zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i ustawą o telemediach (TMG).

Dostawca usług przestrzega zasady minimalizacji danych. Oznacza to, że dane będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania, w jakim jest to właściwe i niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz w odniesieniu do oferowanych treści i usług. Przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody lub, jeśli pozwalają na to przepisy prawa. 

W momencie wejścia na stronę internetową dostawcy usług internetowych, dostawca przetwarza określone dane związane z użytkowaniem w celu umożliwienia korzystania z jego oferty.

Jeśli wprowadzą Państwo dane do formularza kontaktowego, formularza zamówienia lub formularza rejestracyjnego dostawcy usług, dostawca przetwarza je wyłącznie w określonych celach. Wszystkie przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte przez dostawcę usług po upływie okresu przechowywania.

Więcej informacji można znaleźć poniżej.

I. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Postanowienia dotyczące definicji

a. Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jednej lub kilku cech opisujących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b. Dane dotyczące stanu

Dane dotyczące stanu są danymi osobowymi użytkownika, które są niezbędne do ustanowienia, zaprojektowania treści lub zmiany stosunku umownego pomiędzy dostawcą usług a użytkownikiem, dotyczącego korzystania z telemediów.

c. Dane związane z użytkowaniem

Dane związane z użytkowaniem to dane osobowe użytkownika, które są niezbędne do umożliwienia i rozliczania kosztów korzystania z telemediów. Zawierają one w szczególności cechy identyfikacji użytkownika, informacje o początku i końcu, jak i zakresie korzystania z telemediów oraz informacje o telemediach używanych przez użytkownika.

d. Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub serię operacji przeprowadzanych z użyciem lub bez użycia zautomatyzowanych procedur w odniesieniu do danych osobowych, takich jak pobieranie, gromadzenie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, filtrowanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub wszelkie inne formy udostępniania, porównywanie lub linkowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

e. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i że podlegają one środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przydzielone zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

f. Pliki cookie 

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze. Pliki cookie zawsze mają okres ważności, który może być ograniczony do końca sesji użytkownika (tzw. pliki cookie sesji) lub mieć ważność przez dłuższy czas (tzw. stałe pliki cookie). Te stałe pliki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają dostawcy usług lub jego firmom partnerskim (tzw. pliki cookie stron trzecich) rozpoznanie Państwa komputera podczas następnej wizyty. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała Państwa o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować, czy chcą je Państwo akceptować, czy też odrzucić w określonych przypadkach lub w ogóle. Odrzucenie pliku cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

g. Strona internetowa

Strona internetowa, zwana również serwisem internetowym to mieszcząca się pod określonym adresem internetowym witryna prywatnego lub korporacyjnego dostawcy telemediów w sieci ogólnoświatowej (World Wide Web). Serwis internetowy zawiera strony internetowe i opcjonalnie dostępne dokumenty do pobrania, jak również inne audiowizualne usługi medialne.

2. Istnienie stosownych gwarancji

a. Pseudonimizacja

Jeśli dostawca usług gromadzi dane użytkowe, zawsze przechowuje je pod postacią pseudonimów (w przypadku plików cookie, np. przy użyciu unikalnego klucza sesji). Dostawca usług nie łączy pseudonimizowych danych z danymi o właścicielu pseudonimu (np. danymi dotyczącymi stanu). 

b. Zastosowanie technologii szyfrowania danych 

Przy przesyłaniu danych między komputerem bądź urządzeniem przenośnym a serwerem dostawcy usług dostawca korzysta z systemu zabezpieczeń SSL (Secure Socket Layer).

Technologia ta ma na celu ochronę danych przed odczytem przez nieupoważnione osoby trzecie i oferuje bardzo wysoki standard bezpieczeństwa. Fakt przesyłania Państwa danych w formie zaszyfrowanej mogą Państwo rozpoznać po symbolu zamkniętej kłódki lub klucza na dolnym pasku stanu Państwa przeglądarki. 

II. Przetwarzanie

1. System zarządzania aplikacjami – giełda pracy

Dostawca usług publikuje oferty pracy na swojej stronie internetowej w rubryce „Giełda pracy”. Jako użytkownik strony internetowej mogą się Państwo ubiegać o konkretne ogłoszenie o pracę lub złożyć podanie o pracę z własnej inicjatywy. 

Gromadzenie danych (dane dotyczące stanu)

- forma grzecznościowa (pole obowiązkowe)

- imię i nazwisko (pole obowiązkowe)

- adres e-mail (pole obowiązkowe)

- numer telefonu

- dokumenty aplikacyjne (jak np. list motywacyjny, CV (pole obowiązkowe), świadectwa, fotografia)

- inne dane

- pozostałe informacje

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, dostawca usług przechowuje Państwa dane przez okres trwania stosunku pracy i usuwa je nie później niż 120 dni po jego zakończeniu. W przeciwnym razie przesłane przez Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby procedury aplikacyjnej i usuwane w ciągu 120 dni od daty zakończenia procedury aplikacyjnej. 

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, 88 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, § 26 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (nowa wersja).

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych, na które nie udzielono zgody. Odwołanie zgody lub sprzeciw można zgłaszać w szczególności pocztą elektroniczną na adres bewerbung@iteratec.de. Wszystkie dane osobowe, które dostawca usług przechowuje w ramach nawiązania kontaktu z Państwem, zostaną w tym przypadku usunięte. 

Państwa prawo do sprzeciwu nie ma co do zasady zastosowania do takich danych, których dostawca usług wymaga w ramach realizacji umowy lub działań przeprowadzanych przed zawarciem umowy. Jednak mogą Państwu przysługiwać inne prawa, które uprawniają do zażądania usunięcia Państwa danych.

2. Talent Community 

Poprzez zarejestrowanie się w Talent Community umożliwiają Państwo dostawcy usług utrzymanie kontaktu z Państwem w trakcie Państwa dalszej kariery zawodowej. Będą Państwo regularnie otrzymywać wiadomości na temat kariery zawodowej, zaproszenia i informacje o wydarzeniach związanych z zawodem i karierą, a także specjalne oferty pracy.

Gromadzenie danych (dane dotyczące stanu)

- forma grzecznościowa (pole obowiązkowe)

- imię i nazwisko (pole obowiązkowe)

- adres e-mail (pole obowiązkowe)

- numer telefonu

- dokumenty aplikacyjne (jak np. list motywacyjny, CV (pole obowiązkowe), świadectwa, fotografia)

Przesłane przez Państwa dane będą przetwarzane przez dostawcę usług wyłącznie, gdy uprzednio wyrażą Państwo na to zgodę. Państwa dane zostaną usunięte przez dostawcę usług w momencie wyrejestrowania się z sieci Talent Network.

Podstawą prawną przetwarzania danych po udzieleniu zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody może się odbywać w szczególności pocztą elektroniczną na adres bewerbung@iteratec.de. Wszystkie dane osobowe, które dostawca usług przechowuje w ramach nawiązania kontaktu z Państwem, zostaną w tym przypadku usunięte.

3. Przetwarzanie danych logowania

Wchodząc na stronę internetową dostawcy, Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przesyła pewne dane na serwer dostawcy z przyczyn technicznych. Poniższe dane są przekazywane oddzielnie od innych danych, które mogą Państwo przekazać dostawcy usług i wykorzystywane przez niego do wyżej wymienionych celów:

Gromadzenie danych (dane związane z użytkowaniem)

- nazwa wywołanej strony internetowej bądź adres URL,

- data i godzina wywołania,

- status dostępu / kod statusu HTTP, 

- przesłana ilość danych,

- strona internetowa, z której przyszło zapytanie,

- oprogramowanie i wersja przeglądarki,

- rodzaj i wersja systemu operacyjnego,

- adres IP (anonimizowany, skrócony o 3 ostatnie cyfry), 

- losowo wygenerowany numer klucza pliku cookie lub sesji.

Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, dane związane z użytkowaniem zostaną usunięte najpóźniej po 7 dniach. Przechowywanie innych danych jest możliwe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych. W takim przypadku adresy IP są usuwane lub zaszyfrowane w taki sposób, że nie jest możliwe przypisanie wywołanie strony internetowej do Państwa komputera.

Podstawą prawną przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w połączeniu z § 15 ustawy o telemediach (TMG).

Gromadzenie danych do udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z powyższym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu. Z prawa do sprzeciwu można jednak skorzystać za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne, jak np. w przypadku anonimizacji adresu IP przez dostawców VPN.

Dla gromadzenia danych związanych z użytkowaniem do celów pomiaru zasięgu znaczenie ma poniższy punkt „Użycie plików cookie dostawcy do analizy korzystania ze strony internetowej”.

4. Używanie plików cookie

a. Użycie plików cookie dostawcy do celów analizy korzystania ze strony internetowej (technicznie niezbędne pliki cookie)

Dostawca usług używa plików cookie sesji, aby uatrakcyjnić wizytę na stronie internetowej i umożliwić używanie określonych funkcji. 

Gromadzenie danych (dane związane z użytkowaniem)

- losowo wygenerowany numer klucza pliku cookie lub sesji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Technicznie niezbędne pliki cookie są automatycznie zapisywane na Państwa komputerze i przesyłane z niego na naszą stronę internetową. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, na które nie udzielono zgody. W przypadku techniczne wymaganych plików cookie jako użytkownik mają Państwo kontrolę nad ich wykorzystaniem. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej mogą Państwo dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane pliki cookie mogą Państwo w każdej chwili usunąć.

b. Użycie plików cookie dostawcy do celów analityki sieciowej (techniczne niewymagane pliki cookie)

Przy wejściu na stronę internetową dostawca usług przesyła stałe pliki cookie do celów analityki sieciowej swoich telemediów (tzw. analityczne pliki cookie). Za pomocą analitycznych plików cookie dostawca usług określa dane związane z użytkowaniem strony przez użytkownika w formie pseudonimizowanej i dzięki nim może np. rozpoznać, jak często dana strona jest odwiedzana przez danego pseudonimizowego użytkownika, z którego regionu i za pomocą jakiego rodzaju urządzeń końcowych użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. Zebrane w ten sposób informacje przechowywane są wyłącznie na serwerze dostawcy na terenie Niemiec.

Gromadzenie danych (dane związane z użytkowaniem)

- nazwa wywołanej strony internetowej bądź adres URL,

- data i godzina wywołania,

- kod odpowiedzi HTTP,

- strona internetowa, z której przyszło zapytanie,

- adres IP (jest anonimizowany w trakcie przetwarzania i usuwany w ciągu 7 dni z plików dziennika),

- typ przeglądarki,

- losowo wygenerowany numer klucza pliku cookie lub sesji.

Podstawą prawną przetwarzania danych związanych z użytkowaniem jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, dane związane z użytkowaniem zostaną usunięte najpóźniej po 7 dniach. Przechowywanie innych danych jest możliwe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych. W takim przypadku adresy IP są usuwane lub zaszyfrowane w taki sposób, że nie jest możliwe przypisanie wywołanie strony internetowej do Państwa komputera.

Technicznie niewymagane pliki cookie są automatycznie zapisywane na Państwa komputerze i przesyłane z niego na naszą stronę internetową. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, na które nie udzielono zgody. Mogą Państwo zapobiec użyciu analitycznego pliku cookie, klikając na poniższy link. Używany jest następnie taki plik cookie, który zapobiegnie dalszemu gromadzeniu danych przez dostawcę przy kolejnych odwiedzinach tej strony internetowej:

<a href=“javascript:tmsOptout()“>Dezaktywuj narzędzie do analityki internetowej</a>

5. Dalsze przetwarzanie do innych celów

O ile wyżej nie podano inaczej, Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim i nie będą przetwarzane w celach innych niż wymienione.

6. Odbiorcy danych osobowych w kraju

Używanie narzędzia Talention Analytics

Ta strona korzysta z programu Talention Analytics, który służy do analizy odsłon i odwiedzających stronę internetową. Operatorem usługi Talention Analytics jest firma TFI GmbH, Lise-Meitner-Straße 5-9, 42119 Wuppertal, Niemcy. Talention Analytics używa trwałych plików cookie, które umożliwiają Talention analizę strony internetowej przez użytkownika. Informacje przechowywane w plikach cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej są przekazywane do serwera Talention Analytics i tam przechowywane. Talention Analytics anonimizuje adres IP komputera, z którego nastąpiło wywołanie strony internetowej. Dane przekazywane przez przeglądarkę komputera, z którego nastąpiło wywołanie strony internetowej, w ramach korzystania z Talention Analytics nie będą łączone z innymi danymi użytkownika, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę. Mogą Państwo zrezygnować z korzystania z programu Talention Analytics poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej zapobiegającą zapisywaniu plików cookie. Ponadto mogą Państwo trwale dezaktywować program Talention Analytics, klikając na poniższy link. W takim przypadku na komputerze użytkownika zainstalowany zostanie plik cookie rezygnacji tzw. plik cookie opt-out. Ten plik cookie jest odczytywany podczas wizyty na stronie internetowej i powoduje, że program Talention Analytics nie jest uruchamiany. Program Talention Analytics nie jest uruchamiany także wtedy, gdy w Państwa przeglądarce zaktywowana jest opcja Do-Not-Track (https://de.wikipedia.org/wiki/Do_Not_Track_(Software)).

<a href=“javascript:tmsOptout()“>Dezatywuj narzędzie Talention Analytics</a>

Podstawą prawną przesyłania danych związanych z użytkowaniem jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dostawca usług zawarł z firmą TFI GmbH umowę o realizację zlecenia.

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do informacji o danych osobowych, które Państwa dotyczą, do ich poprawiania lub usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do ich przekazywania zgodnie z poniższym opisem. W przypadkach określonych w §§ 32 i nast. federalnej ustawy o ochronie danych 2018 prawa te obowiązują jednak tylko w zakresie przewidzianym w federalnej ustawie o ochronie danych 2018.

Mają Państwo prawo do:

- zażądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez dostawcę zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W szczególności mogą Państwo uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawa do sprzeciwu, istnieniu prawa do odwołania,

pochodzeniu danych, chyba że nie zostały one przez nas zebrane, a także o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat ich szczegółów (zob. III.1); 

- natychmiastowego żądania poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zob. III.2);

- żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych u nas zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względów publicznych interesów

lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (zob. III.3);

- do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeśli zakwestionują Państwo prawidłowość danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą ich usunąć a my nie potrzebujemy już danych, które jednak są

potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zob. III.4);

- do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w formie ustrukturyzowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego lub do zażądania

ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zob. III.5);

- złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Co do zasady można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy (zob. III.7); oraz

- do odwołania w każdej chwili Państwa udzielonej nam zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Będzie to skutkowało tym, że nie będziemy mogli w przyszłości przetwarzać danych na podstawie tej zgody (zob. III.8).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, które zastosujemy bez podawania szczególnej sytuacji (zob. III.6).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres bewerbung@Do not spamiteratec.com